Soft white glass splashback in New Plymouth show home | Lockwood Homes

Soft white glass splashback in New Plymouth show home