Soft white glass splashback in New Plymouth show home – Lockwood Homes

Soft white glass splashback in New Plymouth show home