Soft grey glass splashback in renovated Lockwood home – Lockwood Homes

Soft grey glass splashback in renovated Lockwood home